Các lĩnh vực hoạt động của công ty

 1. Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất công trình, thủy văn, hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng;
 2. Lập quy hoạch xây dựng;
 3. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình;
 4. Thiết kế xây dựng công trình;
 5. Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình;
 6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 7. Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 8. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình;
 9. Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
 10. Đánh giá giá trị tài sản, thiết bị;
 11. Đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố công trình;
 12. Thiết kế và thi công nội, ngoại thất công trình;
 13. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
 14. Tư vấn về công nghệ;
 15. Bán buôn, lắp đặt máy móc công nghiệp;
 16. Sản xuất vật liệu xây dựng;
 17. Các dịch vụ tư vấn khác.